فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   مدیر مسئول: دکتر محمدرضا منجذب

   سردبیر: دکتر محسن ابراهیمی

  مدیر داخلی: دکتر مجید فشاری

اعضا هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

 1-   دکتر مجید احمدیان

 2-   دکتر کریم اسلاملوئیان

 3-  دکتر صادق بختیاری 

 4-  دکتر مصیب پهلوانی

 5-  دکتر مرتضی سامتی

 6-   دکتر حسن سبحانی

 7-   دکتر علی سوری

 8-   دکتر مهدی صادقی شاهدانی

 9-   دکتر مصطفی عمادزاده

 10- دکتر اسداله فرزین وش

 11- دکتر محمد حسن فطرس

 12-  دکتر محمد علی فلاحی

 13- دکترمحمد علی متفکرآزاد

14- دکتر عزیزاله معماریانی

15- دکتر سید حسین میرجلیلی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.41.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب