فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

    ویژگی های فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی

  اهداف

 • انتشار پژوهش های نظری و کاربردی اقتصادی
 • تسهیل ارتباط و نقد و نظر بین پژوهشگران اقتصادی
 • تسهیل در انتشار یافته های پژوهش های های بین رشته ای اقتصاد

  شرایط پذیرش مقاله

 • داشتن نوآوری در مقاله و نمایان ساختن آن نسبت به کارهای انجام شده الزامی است.
 • دارا بودن مبانی نظری مقبول و محکم مورد تاکید است.
 • در اقتباس مدل ها، بومی سازی مدل و ملاحظه شرایط نمونه جدید مورد تاکید جدی است.
 • مقالاتی که صرفا یک مدل را از یک نویسنده یا مقاله دیگری ارائه و آن را باز برآورد می کنند در اولویت بررسی قرار نمی­گیرند.
 • توانایی تفسیرـ تحلیل و پیش بینی مدل، متناسب با شرایط واقعی جامعه مورد بررسی از ملاک های مهم ارزیابی است.
 • در مطالعات اقتصاد سنجی، مقالاتی که جنبه تمرین اقتصادسنجی داشته باشند، در اولویت بررسی قرار نمی گیرند.

  حوزه های فعالیت تخصصی

 • مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی
 • مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی

  مشخصات عمومی و ظاهری مقاله

  · اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات برابر با 5/2 سانتی‌متر انتخاب شود.

  · تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه باشد.

  · نشانی نویسندگان، شامل محل کار و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول نوشته می‌شود. مشخصات انگلیسی مؤلفان مقاله می‌تواند زیر اسامی آنان و پیش از چکیده انگلیسی درج شود.

  · کل متن مقاله با قلم Zar 13 و با فاصله خطوط 2/1 سانتیمتر ( Line Spacing | Multiple 1.2 ) باشد.

  · برای قلم انگلیسی از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی است.

  · روش ارجاع دهی مقاله، استاندارد ارجاع دهی APA است.

  · رعایت شیوه نامه نگارش مقاله مندرج در وب سایت مجله الزامی است. در غیر این صورت مقاله برای رعایت شیوه نامه برگشت داده می شود

  · کلیه فرایندهای مجله، الکترونیکی بوده و از طریق وب سایت مجله و پست الکترونیکی آن انجام می شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب