فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه استادان و محققان ارجمند می رساند نهمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدل سازی اقتصادی در نسخه  الکترونیکی و چاپی منتشر شد.علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت مجله مراجعه نمایند.

دفتر فصلنامه

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.43.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب