فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
ارسال همزمان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/9 | 

اطلاعیه مهم

ارسال‌همزمان مقاله به صورت‌همزمان به نشریات دیگرممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده با نویسنده مطابق آیین‌نامه برخورد می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.43.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب