فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
تغییر آدرس پست الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/7 | 

به اطلاع می رساند که پست الکترونیکی فصلنامه به ejournal@ues.ac.ir تغییر پیدا کرد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.43.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب